کانگورو پستانداری است از دستة بی جفتان و از راستة کیسه داران علفخوار. کانگورو از پستانداران مخصوص استرالیا است.

این حیوان دارای دست‌های کوتاه است که هیچ وقت برای حرکت وی به کار نمی‌رود و فقط جهت گرفتن علف‌ها و شاخ و برگ‌های درختان مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانگورو بر روی دو پای خود می‌نشیند و از دم خویش جهت حفظ تعادل در نشستن و جستن نیز استفاده می‌کند. این حیوان در سطح شکمی دارای کیسه‌ای است و در ته کیسة آن غده‌های شیری موجود است

نوزاد کانگورو که در ابتدای تولد به اندازة لوبیایی است به وسیلة مادر در ته کیسه قرار داده می‌شود و در همان جا به وسیلة غده‌های مترشحة شیر تغذیه می‌گردد و رشد می‌کند و پس از آن که قدری بزرگتر شد از کیسه خارج می‌شود و با مادر چرا می‌کند و در موقع خطر داخل کیسة مادر می‌گردد.

این عکس و هم خودم ازشون گرفتم تو پارک جنگلی daisy hills که اونجا آزادند و از کنار مردم که در پیک نیک هستند رد میشن.

معمولا هنگام رانندگی خارج از شهر و موقع غروب میشه اونها رو دید.البته تو باغ وحش ها هم ازشون نگه داری میشه. 

   + Jelveh Kia - ۳:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٧